My Little Pony the Movie 2017


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้มอบหมายให้อาจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 - 10 จำนวน 29 คน

จากการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี

My Little Pony the Movie 2017  จัดโดย บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด