โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เทียนทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
Associate Professor Dr. Sumalee Thianthongdee
Director of Demonstration School

https://eledu.ssru.ac.th/sumalee_ti