ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)


รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

อาจารย์อรัญ  สัมดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อาจารย์ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์สามารถ  แสงน้อย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน


อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ภัทรา  อุ่นทินกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ