ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)


Associate Professor Dr. Somkiat Korbuakaew
Director of Demonstration School
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

Mr. Arun Sumdee
อาจารย์อรัญ  สัมดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Asst. Prof. Dr.Tanawat Srisiriwat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
Mr. Petchpanom Chitman
อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น (อ.เพชร)
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Ms. Winita Naeprakhon

อาจารย์วินิตา  แน่ประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Dr. Pattra Untinagon
อาจารย์ ดร.ภัทรา  อุ่นทินกร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ
Miss Siriluck  Lerthirunsap
อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ